U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

De NVA is op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden en heeft tot taak: 

• controle van de financiële verantwoording en administratie op juistheid en volledigheid
• vergelijken van de begroting met de werkelijke cijfers en zich op de hoogte stellen van eventuele afwijkingen
• nagaan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vereniging
• naar aanleiding van de controle schriftelijk verslag doen van de bevindingen en mondeling verslag uitbrengen aan de ledenraad

Statutair is vastgelegd: De ledenraad benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten alsmede de toelichting en brengt aan de ledenraad verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Tijdsbesteding
De kascommissie komt minstens eenmaal per jaar bij elkaar. De leden worden door de ledenraad benoemd voor één jaar.

Kandidaatstelling
Stuur uw reactie vóór 19 september 2016 onder vermelding van uw naam, contactgegevens en motivatie naar nva@anesthesiologie.nl onder vermelding van ‘vacature kascommissie’.

Voor de functie geldt dat u gewoon lid bent van de NVA. De functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.