U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Geef richting aan de anesthesiologie in Nederland en stel u beschikbaar voor de Ledenraad!

Tijdsinvestering

  • 4 vergaderingen per jaar + voorbereiding
  • Kieskringbijeenkomsten Anesthesiologendagen
  • Incidenteel actieve participatie in bijv. sollicitatieprocedure bestuursleden

U kunt zich kandidaat stellen door het kandidaat formulier uiterlijk 27 oktober 2016 te sturen aan nva@anesthesiologie.nl.  

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • Alle stemgerechtigde leden: alle gewone en aios leden van de NVA, uitgezonderd bestuursleden van de vereniging of een sectie en kringcoördinatoren.
  • U kunt zich uitsluitend verkiesbaar stellen binnen uw eigen kieskring (peildatum 29/9/2016)
  • Raadsleden zijn eenmaal herkiesbaar. Aios‐leden zijn als gewoon lid opnieuw verkiesbaar en herkiesbaar

De Ledenraad:

  • Is het hoogste orgaan van de vereniging
  • Bepaalt het strategisch beleid van de NVA: wat moet er op de strategische agenda?
  • Houdt toezicht op de realisatie van het strategisch beleid

Vervolgprocedure

De kiescommissie stelt vast of de kandidaatstelling voldoet aan alle inhoudelijke en procedurele eisen die zijn gesteld in de statuten, het huishoudelijk reglement en de met leden gecommuniceerde bestuursbesluiten ter zake. Indien de kiescommissie niet tot plaatsing op de kandidatenlijst overgaat, wordt dit binnen een week na sluiting van de kandidaatstellingsperiode schriftelijk of per e-mail aan de desbetreffende kandidaat gemeld. Aansluitend vinden de daadwerkelijke verkiezingen plaats.

Kandiaatformulier academisch

Kandidaatformulier aios

Kandidaatformulier dienstverband niet academisch 

Kandidaatformulier vrijgevestigd

Algemeen > zetels.jpg