U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

NVA en NIV autoriseren richtlijn IC

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hebben de nieuwe richtlijn voor Intensive Care zorg (IC richtlijn) geautoriseerd. Ook de Federatie van Medisch Specialisten staat positief tegenover de IC richtlijn en zal de richtlijn aanbieden aan het Zorginstituut Nederland. Een kleine meerderheid van de NVIC-leden kon niet instemmen met de nieuwe richtlijn.

In 2006 heeft de implementatie van richtlijn IC een positieve impuls gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van zorg op de IC. Toch zijn onder meer uit de rapporten van IGZ [1]  in 2008 en 2011 een aantal expliciete aanbevelingen voor verbeterpunten gekomen, hetgeen de reden is geweest om de bestaande richtlijn te reviseren.

De NVA vindt het belangrijk dat de IC normen door het veld worden opgesteld. De NVA, NIV en NVIC hebben daarom gezamenlijk de revisie van de IC richtlijn opgepakt om de richtlijn toekomstbestendig te maken en verder te verbeteren.

De richtlijnwerkgroep met afvaardiging vanuit de verenigingen en alle niveaus IC heeft zorgvuldig gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe richtlijn. Knelpunten werden geanalyseerd op basis van advies van de richtlijncommissie 2006, IGZ rapporten, SIRE rapport en een invitational conference. De conceptrichtlijn is ter consultatie voorgelegd aan alle leden. De NVA heeft alle commentaren gebundeld en verstuurd naar de richtlijnwerkgroep. Vanwege de hoeveelheid commentaren heeft dit geleid tot een tweede concept richtlijn. Dit is ongebruikelijk maar belangrijk om alle betrokken nogmaals de kans te geven te reageren. Vervolgens kreeg de werkgroep de lastige, bijna onmogelijke taak, om de vele en vaak tegenstrijdige commentaren naar beste vermogen te verwerken.  Compromissen waren daarbij onvermijdelijk.

De commissie richtlijnen & indicatoren heeft geconcludeerd dat commentaren voldoende waren verwerkt. Daarnaast is ook de sectie IC geconsulteerd. Op basis van voorafgaande heeft het NVA bestuur besloten de richtlijn te autoriseren.

De verenigingen zijn zich terdege bewust van de potentieel grote gevolgen die deze richtlijn kan hebben. Desondanks is het bestuur van de NVA van mening dat kwaliteit het uitgangspunt dient te zijn bij het opstellen van een richtlijn die beoogt de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Naar de richtlijn

Naar de BIA


1 IGZ rapporten “IC-afdelingen van niveau 1: op weg naar verantwoorde zorg” uit 2008 en ‘Grote intensive care-afdelingen werken continu aan kwaliteit’ uit 2011.