U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Richtlijn IC in autorisatiefase

De richtlijn “Intensive Care voor volwassenen” is door de richtlijnwerkgroep ter autorisatie aangeboden aan de betrokken verenigingen; waaronder de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De NVA vindt het belangrijk u hierover te informeren en de richtlijn ter inzage beschikbaar te stellen. De richtlijnwerkgroep heeft aangegeven veel en tegenstrijdig commentaar te hebben ontvangen op de conceptrichtlijn, maar deze naar beste vermogen verwerkt te hebben in de voorliggende versie van de richtlijn. Compromissen waren daarbij onvermijdelijk.

Vervolg
Binnen de NVA zal de Commissie Richtlijnen deze nieuwe versie van de richtlijn zorgvuldig bekijken. Zij zal beoordelen of de commentaren van NVA-leden voldoende zijn verwerkt in deze nieuwe versie van de richtlijn. Zo nodig consulteert de Commissie Richtlijnen en Indicatoren experts of gremia binnen de NVA. De Commissie formuleert vervolgens een autorisatieadvies aan het NVA Bestuur. Het NVA Bestuur neemt op basis van dit advies een beslissing over autorisatie.

Hoe zit het met de budget impact analyse?
Momenteel worden de laatste aanpassingen verwerkt in de budget impact analyse (BIA) en wordt een eindrapport opgesteld.

Wat betekent dit voor u?
De nieuwe versie van de richtlijn is ter informatie voor NVA-leden beschikbaar op de NVA-website. De richtlijn wordt pas van kracht op het moment dat alle betrokken verenigingen de autorisatiefase hebben doorlopen en het besluit hebben genomen de richtlijn te autoriseren. Indien de Commissie Richtlijnen u benadert voor consultatie willen we u verzoeken uw advies ter beschikking te stellen.

Tenslotte
Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de richtlijn “Intensive Care”. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de autorisatiefase, vragen wij u deze te plaatsen op het kennisplatform bereikbaar via de NVA-website: www.anesthesiologie.nl

bijlagen richtlijn