U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Kwaliteitsdocumenten

Het kwaliteitsbeleid van de NVA komt onder andere tot uiting in de door de vereniging beschreven en onderkende werkwijzen in het medisch-anesthesiologisch handelen. De NVA onderscheidt hierbij vijf verschillende soorten van kwaliteitsdocumenten:

1. Beroepskaders
Beroepskaders beschrijven de domeinen van het vak en de strategische zaken die nodig worden geacht om dit vak verder te ontwikkelen. Beroepskaders ondersteunen primair het strategisch beleid op lange termijn. Zij worden door het bestuur geïnitieerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. Bestaande beroepskaders worden beheerd door het bestuur.

2. Beroepsnormen
Voorwaarden waaraan een anesthesioloog of een anesthesiologische praktijk moet voldoen, worden in beroepsnormen verwoord. Beroepsnormen kunnen zowel de minimale als de na te streven anesthesiologische zorg beschrijven die door iedereen binnen het vakgebied dient te worden gehanteerd om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het betreft dus zowel minimumnormen als streefnormen. Beroepsnormen zijn inhoudelijk gebaseerd op vigerende verenigingsstandpunten en richtlijnen, en kunnen zowel vakinhoudelijk als organisatorisch van aard zijn. De toetsingsresultaten van beroepsnormen worden in de vorm van openbare kwaliteitsindicatoren aan belanghebbenden (andere specialismen, zorgverzekeraars, IGZ en patiënten) beschikbaar gesteld. Anesthesiologen en anesthesiologische praktijken kunnen dan ook ten alle tijden door hen aangesproken worden op deze normen. Beroepsnormen worden geïnitieerd door het bestuur en vastgesteld door de ledenraad. Bestaande normen worden beheerd door de Commissie Kwaliteit.

3. Verenigingsstandpunten
Verenigingsstandpunten geven de (op consensus gebaseerde) mening van de NVA weer over onderwerpen waarover geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat, of waar (nog) geen richtlijn voor vastgesteld is. De coördinatie en het beheer van standpunten ligt bij de Commissie Kwaliteit, in samenspraak met de Commissie Richtlijnen en Indicatoren. Standpunten worden door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. Bestaande standpunten worden beheerd door de Commissie Kwaliteit.

4. Richtlijnen
Richtlijnen beschrijven aanbevelingen over de inhoudelijke of organisatorische uitvoering van anesthesiologische zorg en zijn gebaseerd op de hoogst haalbare wetenschappelijk onderbouwing op het moment van ontwikkeling (“evidence based”). De aanbevelingen in richtlijnen betreffen o.a. ondersteuning van arts en patiënt in het besluitvormingsproces, bevordering van de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen en beperking van onacceptabele variaties in de praktijkuitoefening. Ontwikkeling van nieuwe NVA richtlijnen wordt geïnitieerd door de Commissie Kwaliteit en tijdens de ontwikkeling gecoördineerd door de Commissie Richtlijnen en Indicatoren. Bestaande richtlijnen worden beheerd door de Commissie Richtlijnen en Indicatoren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigen NVA richtlijnen (die mede door de NVA worden beheerd) en externe richtlijnen (in beheer bij andere wetenschappelijke verenigingen) die door de NVA zijn geautoriseerd. In beide gevallen worden definitieve richtlijnen door het bestuur geautoriseerd, waarvoor de Commissie Richtlijnen en Indicatoren een advies uitbrengt.

5. Protocollen
Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden in het algemeen lokaal/plaatselijk geformuleerd, rekening houdend met de typische omstandigheden van de eigen praktijk en het ziekenhuis. Het opstellen van protocollen is een eigen verantwoordelijkheid van afdelingen en maatschappen anesthesiologie. De NVA heeft hierin slechts een faciliterende rol.

Toetsing en handhaving
Beroepskaders en -normen dienen in alle gevallen te worden gevolgd door individuele anesthesiologen en anesthesiologische praktijken, en fungeren daarmee als onbetwistbare kwaliteitsnormen die in de vorm van kwaliteitsindicatoren publiekelijk beschikbaar zijn. De NVA gaat er daarom vanuit dat deze beroepsnormen leidend zijn voor de toetsing en handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, en voor contractering door zorgverzekeraars. Het NVA visitatiemodel, dat door de Commissie Kwaliteitsvisitatie wordt gehanteerd, is ook gebaseerd op deze beroepsnormen. Voor verenigingsstandpunten, richtlijnen en protocollen geldt dat de daarin verwoorde aanbevelingen in de meeste gevallen moeten worden gevolgd. Afhankelijk van de patiënt en de omstandigheden kan en moet (onderbouwd) van deze aanbevelingen worden afgeweken, opdat aan specifieke situaties tegemoet kan worden gekomen. .