U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

VERKOEVERPERIODE EN DE INRICHTING EN DE ORGANISATIE VAN DE VERKOEVERAFDELING (2004)

De verkoeverperiode

De verkoeverperiode is de periode in directe aansluiting op een ingreep en/of een anesthesiologische procedure. Tijdens die periode wordt de patiënt door deskundig personeel continu bewaakt. Eventueel optredende complicaties van de anesthesie en/of het operatief ingrijpen kunnen zo snel worden ontdekt en behandeld. De verkoeverperiode wordt in principe doorgebracht in de verkoeverafdeling en is een integraal onderdeel van de anesthesiologische behandeling.


Verkoeveren buiten kantooruren

Na elke operatie dient de mogelijkheid te bestaan de patiënt te verkoeveren. Dat geldt in het bijzonder na spoedoperatie 's avonds, 's nachts of in het weekend. Als de mogelijkheid tot bewaking op de verkoeverafdeling op die momenten niet bestaat, dient de patiënt elders deskundig bewaakt te kunnen worden, b.v. op een intensive care.


Anesthesioloog verantwoordelijk

Zo lang de patiënt op de verkoeverafdeling verblijft rust de verantwoordelijkheid voor de bewaking, het respiratoire en hemodynamische management en de pijnbestrijding bij de anesthesioloog. Deze draagt er in die periode ook zorg voor dat de operateur bij optredende of dreigende chirurgische complicaties wordt gewaarschuwd.


Locatie

De verkoeverafdeling is de ruimte waar patiënten postoperatief worden bewaakt. Omdat anesthesiologen en operateurs bij complicaties snel ter plaatse moeten zijn, is het noodzakelijk dat de verkoeverafdeling zo dicht mogelijk bij, en bij voorkeur in, het operatiekamercomplex is gesitueerd. Indien een postoperatieve complicatie reïnterventie noodzakelijk maakt, is een minimale afstand tussen verkoeverafdeling en operatiekamer ook van voordeel.


Beddenaantal

Het aantal bedden waarover een verkoeverafdeling moet kunnen beschikken is zodanig dat alle patiënten postoperatief adequaat verkoeverd kunnen worden. Het is afhankelijk van de gemiddelde verkoevertijd, van de gemiddelde operatietijd en van het grootste aantal operaties dat tegelijkertijd kan plaatsvinden.


Uitrusting

Elke bedplaats op een verkoeverafdeling is tenminste uitgerust met een bloeddrukmeter, een ECG-monitor met (centrale) schrijver, een puls-oxymeter, uitzuigapparatuur en de mogelijkheid tot het elektronisch meten van de lichaamstemperatuur. Voorts moet iedere patiënt zuurstof toegediend kunnen krijgen en met de hand beademd kunnen worden.


Verpleegkundige zorg

Voor de verpleegkundige zorg dient op de verkoeverafdeling per twee verkoeverpatiënten continu één deskundige verpleegkundige of anesthesiemedewerker beschikbaar te zijn. De leiding over deze verpleegkundigen/ anesthesiemedewerkers, alsmede de verantwoordelijkheid voor de organisatie, voor de technische gang van zaken en voor de verslaglegging in de verkoeverafdeling berust bij de anesthesioloog.


Ontslag van de verkoeverafdeling

Verkoevertijden kunnen sterk variëren. Ontslag van de verkoeverafdeling naar de verpleegafdeling vindt niet eerder plaats dan nadat de vitale functies van de patiënt zijn gestabiliseerd en teruggekeerd naar voor hem veilige waarden. Teneinde dat objectief te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van vooraf door de anesthesioloog opgestelde ontslagcriteria. Een en ander impliceert dat een patiënt die van de verkoeverafdeling wordt ontslagen naar een verpleegafdeling geen continue bewaking meer behoeft.
Patiënten die niet voldoen aan de ontslagcriteria, of die om andere redenen intensieve zorg behoeven, worden na ontslag van de verkoeverafdeling bewaakt op een speciale afdeling, b.v. op een intensive care.