Vacature NVA-bestuurslid: een verbindend leider met strategisch en politiek inzicht

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is volop in beweging en heeft stevige  ambities. De NVA zet onder meer in op passende perioperatieve zorg, doorontwikkeling van de perioperatief specialist en de poli anesthesiologie. Belangrijk doel is het vergroten van de (h)erkenning van de anesthesioloog en invloedrijker opereren in het politiek en maatschappelijk debat. De NVA is daarop op zoek naar een verbindend leider met strategisch en politiek inzicht.

  • Het nieuwe bestuurslid:
  • Heeft ervaring als bestuurder
  • Heeft strategisch inzicht in politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de NVA acteert
  • Heeft overtuigingskracht en neemt gemakkelijk het voortouw
  • Is een netwerker; heeft goede contacten onder anesthesiologen en weet wat er speelt. Is een goede samenwerkingspartner voor stakeholders
  • In staat om in bestuurlijke relaties in te zetten op inhoudelijk én betrekkingsniveau
  • Is een actieve luisteraar en onderkent drijfveren van de ander. Kan zich hierin verplaatsen en is zich bewust van de invloed van het eigen handelen.
  • Houdt balans tussen de strategische agenda en pragmatische oplossingen


Bestuur
De NVA kent een collegiaal bestuur bestaande uit vijf leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, daarbij ondersteund door het bureau en alle gremia. We streven naar  diversiteit en inclusiviteit binnen het bestuur. Interesse kenbaar maken Herkent u zich in het profiel en bent u geïnteresseerd, dan kunt u uw cv en motivatie sturen aan de  selectiecommissie via m.van.grotel@anesthesiologie.nl. Uiterste inzendtermijn voor uw reactie is 23 juni a.s.

Vergoeding
Bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding en reiskosten.

Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes van Grotel. Voor de functie geldt dat u gewoon lid bent van de NVA. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad of een sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de profielschets en doet de ledenraad haar gemotiveerde voordracht toekomen. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. De ledenraad kiest na kennisneming van de bevindingen van de selectiecommissie de bestuursleden in de vergadering van 1 juli a.s. Bestuursleden worden door de ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar.