U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

ANESTHESIOLOGISCHE ZORGVERLENING AAN EN INGREPEN BIJ KINDEREN (2009)

DEFINITIES

A Kind
WGBO (bijlage 1): Kinderen tot 12 jaar hebben geen recht te beslissen over medische handelingen die henzelf aangaan. Voor de groep minderjarigen van 12 t/m 15 jaar geldt dat de minderjarige zelf én zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming moeten geven voor de behandeling. Vanaf de leeftijd van 16 jaar en ouder, mag de minderjarige zelfstandig een behandelingsovereenkomst aangaan, onder voorwaarde dat deze wilsbekwaam wordt geacht.

B. Kindercentrum
Een kindercentrum beschikt 24 uur per dag over:

 • Kinderanesthesiologen, speciële snijdende/heelkundige specialisten voor kinderen en kinderartsen, deskundig op het gebied van de medische zorg bij pasgeborenen en overige kinderen.
 • Verpleegkundigen met speciale scholing in de perioperatieve zorg bij pasgeborenen en overige kinderen.
 • Een intensive care voor pasgeborenen en overige kinderen.
 • De mogelijkheid voor opvang van kinderen die verwezen worden.

C. De anesthesioloog met het aandachtsgebied anesthesie bij kinderen
Onderscheid wordt gemaakt tussen een anesthesioloog in een algemeen ziekenhuis of kliniek, als aanspreekpunt voor de anesthesiologische zorgverlening aan kinderen, en een anesthesioloog werkzaam in een kindercentrum (zie definitie B).

De anesthesioloog werkzaam in een algemeen ziekenhuis/kliniek als aanspreekpunt zal moeten kunnen voldoen aan de competenties zoals beschreven in de keuzemodule kinderanesthesiologie voor het vijfde opleidingsjaar (bijlage 2- keuze module kinderanesthesiologie, opleidingseisen anesthesiologie), met uitzondering van punt C, D (centrale neuraxisblokkade onderscheiden van de overige blokkades), E, F en I van de praktische vaardigheden, en A en B van de samenwerking. 
De anesthesioloog werkzaam in een algemeen ziekenhuis of kliniek volgt de ontwikkelingen op het gebied van de anesthesiologie bij kinderen.
Het verdient sterk aanbeveling dat deze anesthesioloog lid is van de Sectie Kinderanesthesiologie

De anesthesioloog werkzaam in een kindercentrum zal, na de verdiepingsstage, gedurende een periode van een jaar werkzaam zijn als fellow in een kindercentrum, waarvoor de competenties zonder uitzondering gelden als in het vijfde opleidingsjaar en deze anesthesioloog zal daarnaast alle facetten van de kinderanesthesiologie (behalve kindercardioanesthesiologie) zelfstandig kunnen uitoefenen. 
De anesthesioloog werkzaam in een kindercentrum volgt de speciële ontwikkelingen op het gebied van de kinderanesthesiologie.
Het verdient sterk aanbeveling dat deze anesthesioloog lid is van de Sectie Kinderanesthesiologie.

D. Faciliteiten voor zorgverlening aan kinderen
Het ziekenhuis moet de juiste faciliteiten bieden om verantwoorde anesthesie en chirurgie bij kinderen mogelijk te maken. Dit vereist onder meer:

 • Een kinderafdeling, waar rooming-in mogelijk is en een dagverpleging aangepast aan kinderen, met kinderverpleegkundigen en overig personeel, die ruime ervaring hebben met de behandeling van chirurgische kinderen.
 • De operatiekamer, de verkoeverkamer, de afdeling Spoedeisende Hulp, de poliklinieken, het laboratorium en de afdeling beeldvormende diagnostiek beschikken over voldoende voorzieningen (apparatuur, personeel, ruimte en organisatie) voor kinderen.
 • Voor de preoperatieve screening van en de preoperatieve voorlichting aan kinderen en ouders is een poliklinisch spreekuur ingesteld conform het verenigingsstandpunt van de NVA.
 • Er is schriftelijke voorlichting over anesthesie bij kinderen aanwezig met instructies over o.a. beleid rondom het nuchter blijven, pijnbehandeling en regionale analgesie.
 • De ouder krijgt de gelegenheid om het kind te begeleiden bij diagnostisch onderzoek, bij de inleiding van de anesthesie en bij het ontwaken op de verkoeverkamer, volgens het uitgangspunt van de SKA november 2008. (bijlage 3).


I - STANDPUNT KINDERCENTRUM

Anesthesiologische zorgverlening aan en ingrepen bij kinderen die behoren tot één van de volgende categorieën wordt geconcentreerd in een kindercentrum (zie definitie B).

Patiëntencategorie

 • Kinderen tot de leeftijd van 1 maand na een normale zwangerschapsduur of tot een postconceptuele leeftijd van 60 weken, indien sprake is van vroeggeboorte.
 • Kinderen met aandoeningen die, gezien ernst en aard dan wel zeldzaamheid of risico, altijd in een kindercentrum moeten worden behandeld, onafhankelijk van de leeftijd.

De anesthesiologen

 • De groep anesthesiologen bestaat mede uit kinderanesthesiologen (zie definitie C).
 • Er zijn duidelijke banden tussen kinderchirurgische centra en algemene ziekenhuizen over samenwerking, opleiding, verwijzing en second opinion op het gebied van de anesthesie bij kinderen.
 • Onderhouden de contacten met de anesthesiologen die als aanspreekpunt in algemene ziekenhuizen functioneren.
 • Nemen het initiatief in protocol- en richtlijnontwikkeling en zijn daarin ondersteunend naar de algemene ziekenhuizen.
 • Naast de door de NVA voorgeschreven protocollen, maken zij in samenspraak met de snijdend specialisten en kinderartsen protocollen specifiek voor kinderen m.b.t.: preoperatieve screening, premedicatie en nuchter zijn, vochtbeleid, perioperatieve pijnbehandeling (acute pijnservice), ontslagcriteria voor verkoeverkamer, dagbehandeling en reanimatie bij kinderen, aangevuld met protocollen specifiek voor het centrum.
 • Volgen de standpunten en richtlijnen van de NVA (SKA).
 • Zorgen voor overlegstructuren met snijdende specialisten en kinderartsen, waaronder multidisciplinaire patiënten- en complicatiebesprekingen.


II - STANDPUNT ZIEKENHUIZEN MET KINDERAFDELING

Wanneer ingrepen bij kinderen en de bijbehorende anesthesiologische zorg niet in een kindercentrum plaatsvinden, dient het ziekenhuis te beschikken over faciliteiten (zie definitie D), waar 24 uur zorg per dag kan worden geboden.

Patiëntencategorie

 • Kinderen boven de leeftijd van 1 maand na een normale zwangerschapsduur of boven een postconceptuele leeftijd van 60 weken, indien sprake is van vroeggeboorte.
 • Kinderen zonder aandoeningen die, gezien ernst en aard dan wel zeldzaamheid of risico, altijd in een kindercentrum moeten worden behandeld, onafhankelijk van de leeftijd, die ingrepen ondergaan, waarbij naar verwachting geen groot bloedverlies of ernstige complicaties zullen optreden en postoperatieve beademing niet noodzakelijk zal zijn.

De anesthesiologen

 • De groep anesthesiologen heeft tenminste één, maar bij voorkeur twee anesthesiologen, met specifieke aandacht voor anesthesie bij kinderen (zie definitie C).
 • Deze anesthesiologen zijn aanspreekpunt voor het bewaken van de anesthesiologische zorgverlening aan en ingrepen bij kinderen, waaronder:
  # het onderhouden van contacten met een kindercentrum;
  # de afspraken betreffende spoedingrepen bij en acute opvang van kinderen tijdens en buiten kantooruren;
  # de afspraken wanneer te verwijzen naar een kindercentrum;
  # de protocollen specifiek voor kinderen betreffende perioperatieve zorg zoals preassessment, premedicatie en nuchter zijn, perioperatieve pijnbehandeling, ontslagcriteria verkoeverkamer en dagbehandeling;
  # het volgen van de standpunten en richtlijnen van de NVA (SKA).

III - STANDPUNT ZIEKENHUIS OF KLINIEK ZONDER KINDERAFDELING

In een ziekenhuis/kliniek dat niet beschikt over een kinderafdeling (zie definitie D), dienen de faciliteiten aangepast te zijn als bij definitie D, voorzover deze van toepassing zijn op de dagbehandeling en kan anesthesiologische zorg bij kinderen plaatsvinden, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Patiëntencategorie

 • Er vindt alleen geplande dagbehandeling plaats bij ASA I en II patiënten ouder dan 1 jaar.

De anesthesiologen

 • De groep anesthesiologen heeft tenminste één anesthesioloog, die het kwaliteitsbeleid van de perioperatieve zorg bij kinderen bewaakt, waaronder:
  # de afspraken om kinderen te kunnen opnemen in een naburig ziekenhuis welke wel de beschikking heeft over een kinderafdeling;
  # de afspraken wanneer te verwijzen naar een kindercentrum;
  # de protocollen specifiek voor kinderen betreffende perioperatieve zorg in dagbehandeling als preassessment, premedicatie en nuchter zijn, perioperatieve pijnbehandeling, ontslagcriteria verkoeverkamer en dagbehandeling;
  # het volgen van de standpunten en richtlijnen van de NVA (SKA).


IV- OVERIG

Naar inzicht van de anesthesioloog kan er verwezen worden naar een kindercentrum als er onvoldoende ervaring is met de voorkomende ingreep dan wel het kind naar inschatting van de behandelende anesthesioloog te ziek is.
Op lokaal niveau kunnen/dienen hierover afspraken gemaakt te worden.


V- KWALITEITSVISITATIES

Om tot dit beleid te komen zullen de anesthesiologen binnen hun vakgroep de gelegenheid moeten krijgen het beleid rondom anesthesie bij kinderen te inventariseren, kennis te verwerven, aanpassingen te doen, te evalueren en te toetsen.
De vakgroep wordt minimaal iedere 5 jaar gevisiteerd volgens de kwaliteitsnormen van
de NVA, waarbij anesthesie bij kinderen een aandachtspunt vormt.

Goedgekeurd in de ledenvergadering NVA 30 november 2009