U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Examens

Klik hier voor informatie over de opleidingseisen.

 Europees Examen
Met ingang van 2014 gaat de NVA over naar een nieuwe schriftelijke examensystematiek. Voor de toetsing en examinering van theoretische kennis wordt aangesloten bij de systematiek van de European Society of Anaesthesiology (ESA). De bestaande schriftelijke examens (ABC) komen te vervallen. Deelname aan het Europees examen is jaarlijks en verplicht.

Er is keuze uit twee toetsmomenten per jaar: in het najaar het examen voor het European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC deel 1) en in het voorjaar het Online In Training Assessment (OLA). Voor het einde van het derde opleidingsjaar moet het OLA of EDAIC-examen zijn afgelegd met het behalen van de cesuur zoals door de ESA voor dat jaar vastgesteld. Het behalen van een van deze twee examens is een voorwaarde voor inschrijving voor het mondelinge NVA examen (D). Na het behalen van het EDAIC examen, blijft de aios jaarlijks, tot en met het derde opleidingsjaar, deelnemen aan het examen bij wijze van voortgangstoets. In het eerste en tweede jaar moeten de examens zijn afgelegd met het behalen van een percentage dat door de examencommissie van de NVA voor dat jaar wordt vastgesteld.

De aios schrijven zich naar wens van de kliniek individueel rechtstreeks of via de kliniek bij de ESA in. Informatie over de examendata en inschrijving kan worden verkregen via de ESA website. De aios kan kiezen tussen het online voorjaarsexamen of het schriftelijke najaarsexamen. De examencentra voor EDA deel I en OLA staan op de website van de ESA.

De aios ontvangen na een examen individueel bericht van de ESA. De examenresultaten worden ook aan de NVA examencommissie doorgegeven. De examencommissie heeft vooraf de cesuur bepaald waarbij de kandidaat, afhankelijk van het opleidingsjaar,de toets heeft gehaald. De aios ontvangen van de NVA  de resultaten op basis van de NVA cesuur.

Indien kandidaten gezakt zijn voor het EDAIC-examen in het 3e opleidingsjaar hebben zij recht op inzage in hun examenwerk. Zij moeten hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de voorzitter van de examencommissie (per adres: bureau NVA).

Overgangsregeling

In 2014 geldt de volgende overgangsregeling: vanaf 2014 nemen alle aios die het B-examen nog niet hebben behaald deel aan het Europese examen. De derdejaars aios die het B-examen hebben behaald mogen in 2014 kiezen voor deelname aan het C-examen of deelname aan het Europese examen. Vanaf 1 januari 2015 neemt iedereen deel aan het Europese examen

‘Voor meer informatie over de Europese examens verwijzen wij u naar de inleiding in  de algemene tekst onder ‘opleiding en naar de website van de ESA  

http://www.esahq.org/education Aanmelding geschiedt vanaf januari 2014 rechtstreeks door de aios zelf en niet meer via de afdelingsecretaresse.

 

LEERSTOFOVERZICHT

klik op de afbeelding voor het overzicht

Algemeen > leerstofoverizicht.jpg

- Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery
- Bestel hier reader Pain Medicine


Algemeen

  • Inschrijven kan tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van een examen. 
    Uw aanmelding in overeenstemming is met het cursus- en examenreglement. 
  • Na een sluitingsdatum kunt u zich niet meer afmelden voor een cursus of examen. Bent u evenwel door overmacht verhinderd deel te nemen, dan dient u met opgaaf van redenen de voorzitter van de examencommissie (per adres NVA) en uw opleider hiervan op de hoogte te stellen. De voorzitter kan de overmacht al dan niet erkennen (art. 13/14 cursus- en examenreglement).


Coordinatie CCA

Anne van Mierlo 
030-28 23 378 
a.van.mierlo@anesthesiologie.nl