Gewijzigde registratieregels per 1 januari 2024

De registratieregels voor 2024 zijn bekend. Een aantal wijzigingen in deze regelgeving is relevant voor de anesthesiologen. Zo zijn de diagnosecodes voor perifere zenuwpijn opgesplitst en kunnen pijngeneeskundigen voortaan patiënten klinisch overnemen. Onderstaand vind je de belangrijkste wijzigingen. Deze wijzigingen worden binnenkort opgenomen in de Registratiewijzer Pijn & Palliatieve geneeskunde en de anesthesiologie.

Heb je vragen over deze nieuwe regels? Neem contact op met de beroepsbelangencommissie van de NVA via e.schiks@anesthesiologie.nl.

Uitsplitsen diagnosen neuromodulatie

Per 1 januari 2024 is de code voor perifere zenuwpijn opgesplitst in drie nieuwe diagnosecodes: pijnlijke diabetische polyneuropathie (131), dunne vezel neuropathie (132) en overige perifere zenuwpijn (132). De diagnosecode Perifere zenuwpijn (130) is daarmee komen te vervallen. Uit onderzoek blijkt dat neuromodulatie voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk bij diagnoses pijnlijke diabetische polyneuropathie en de dunne vezel neuropathie, maar niet bij de overige perifere zenuwpijnen. Daarom is besloten om deze diagnosen op te splitsen. 

Pijngeneeskundige kan patiënt klinisch overnemen 

Per 1 januari is het voor pijngeneeskundigen mogelijk de verantwoordelijkheid voor het uit te voeren beleid (voorheen: Hoofdbehandelaarschap) van een klinische patiënt over te nemen. Door een omissie in de regelgeving konden pijngeneeskundigen, ofwel beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitoefenen, alleen patiënten klinisch opnemen en niet overnemen van een collega. Deze omissie is er nu uit gehaald. De NVA heeft dit wijzigingsverzoek ondersteund. 

Verduidelijking MICU-transport 

Per 1 januari 2024 is in de regelgeving verduidelijkt dat een MICU-transport ook begeleidt kan worden door een anesthesioloog. In de eerdere versie van de regelgeving stond dat dit enkel door een intensivist gedaan kon worden, waardoor enkele zorgverzekeraars uitbetaling weigerden als het transport was uitgevoerd door een anesthesioloog. Nu is opgenomen dat dit transport begeleid moet worden door een medisch specialist. 

Term ‘Hoofdbehandelaar’ uit de regelgeving

De KNMG heeft het document ‘Verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg’ aangepast. Een van de wijzigingen is dat er niet meer gesproken wordt over een ‘Hoofdbehandelaar’. De NZa heeft daarop haar regelgeving aangepast. Er worden geen uitspraken meer gedaan over wie er verantwoordelijk is voor het te voeren beleid, maar wordt aangegeven dat het de behandelaar betreft dit verantwoordelijk is voor de betreffende zorgvraag. Lokale protocollen rondom Hoofdbehandelaarschap en verdeling van verantwoordelijkheden worden momenteel door medische staven herzien.