Opleidingsvisitaties

Opleidingsvisitaties: zicht op de kwaliteit van de opleiding tot anesthesioloog

De opleiding draagt in belangrijke mate bij aan de vorming van de anesthesioloog van de toekomst. We vinden het daarom belangrijk dat de artsen in opleiding de kennis, kunde en vaardigheden meekrijgen die ze nodig hebben om patiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven, nu en ik de toekomst. We houden continu zicht op de kwaliteit van de opleiding, de opleidingsklinieken en de opleiders. Dat doen we onder andere door middel van visitaties aan opleidingsklinieken.  

De visiteurs zijn anesthesiologen die de kliniek bezoeken en verslag leggen; tijdens deze visitatie onderzoeken zij of de opleider, de opleidingsgroep en de kliniek aan de eisen voldoen om een (gedeeltelijke) opleiding te kunnen verzorgen. Omdat de visitatoren tot hetzelfde specialisme behoren als de aanvrager zijn zij bij uitstek deskundig. Daarnaast hebben de visiteurs een training opleidingsvisitatie gevolgd van de RGS. Dat is een voorwaarde om te kunnen visiteren! De plenaire visitatiecommissie (3 visiteurs) beoordeelt of de opleider, de opleidingsgroep en de opleidingsinrichting aan de eisen voldoen.  

De RGS beslist over het verlenen van een erkenning en de hernieuwing of wijziging van een bestaande erkenning en verbindt daaraan indien nodig (zwaarwegende) adviezen. De RGS baseert zich daarbij op het visitatierapport van visitatoren die adviezen geven aan de RGS over de ingediende aanvraag voor erkenning.   

Meer weten over de procedure rondom visitaties voor erkenning van de opleiding anesthesiologie? Zie het Kaderbesluit Centraal College Medische Specialismen (CCMS).