Cursussen en examens

Klik hier voor een overzicht van de cursussen en examens in 2022.

Voor- en Najaarscursus (voorheen EDAIC-cursus)

Tijdens de cursus doen deelnemende aios kennis op over diverse aspecten van het vak, bijvoorbeeld over fysiologie, farmacologie, intensive care, luchtwegmanagement, etc. De cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaars en is een verplicht onderdeel van de opleiding. Omdat het aantal onderwerpen te groot is om in één cursus te behandelen, moet de EDAIC-cursus twee maal worden gevolgd: een keer in het tweede en een keer in het derde opleidingsjaar. Hierbij is het natuurlijk de bedoeling dat je allebei de varianten een keer volgt. Om iedereen de kans te geven in ieder jaar te kunnen kiezen uit de beide varianten, wordt er gewisseld tussen maart en september. Dat houdt in dat in maart de ene helft van de onderwerpen aan bod komt, in september de andere helft. Het dus belangrijk om te zorgen dat je de cursus één keer in maart en één keer in september volgt. 

NVA-cursus

De cursus bestaat uit twee dagen met een zeer gevarieerd programma. Zo worden casussen voorafgaand aan de cursusdagen voorbereid door de aios en gepresenteerd tijdens de cursusdagen, er vinden pro-con discussies plaats en tenslotte zijn er state-of-the-art voordrachten. De cursus is bedoeld voor vierde- en vijfdejaars en is een verplicht onderdeel van de opleiding.

PIP-cursus

Als medisch professional begeef je je in een wereld die verder reikt dan alleen de afdeling en de ziekenhuismuren. Het is belangrijk om het speelveld waarin je je begeeft, ook vanuit andere perspectieven te leren kennen om te begrijpen wat voor invloed dat kan hebben op je dagelijkse werkzaamheden. Ons zorgstelsel is niet statisch, bij iedere kabinetsperiode kunnen zaken er weer anders voor staan en dat kan van invloed zijn op je werk en/of carrière. Tijdens deze cursus komen daarom o.a. economische, bestuurs- en managementaspecten van ons zorgstelsel aan bod.

Aandachtsgebieden

Enkele secties van de NVA organiseren cursussen speciaal voor aios en/of fellows:

  • De aiosdag obsterische anesthesiologie is inmiddels en verplicht onderdeel van de opleiding. 

  • Onderwijsdag cardioanesthesiologie is voor zowel fellows als aios.

  • De aiosdag urgentiegeneeskunde vindt plaats in 2020.

Europees examen

Voor de toetsing en examinering van theoretische kennis sluiten wij aan bij de systematiek van de European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC). Via de website van de ESAIC kunnen aios zich aanmelden voor het OLA examen, ITA en EDAIC examen.

Evaluatie

Wij vinden het belangrijk dat het via de NVA aangeboden cursorisch onderwijs kwalitatief goed is en naar behoren wordt gegeven. Daarom worden de deelnemers na afloop van de cursus door middel van een evaluatieformulier in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te geven over het onderwijs of de organisatie daarvan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met jouw reactie. Indien een deelnemer niet tevreden is over het onderwijs is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NVA. Hiermee proberen we ontevredenheid weg te nemen en tevens de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Herroepingsformulier

Als je je aanmelding wilt herroepen, stuur dan het herroepingsformulier binnen 14 dagen na aanmelding ingevuld terug. Je krijgt het inschrijfgeld dan binnen een maand volledig teruggestort.