Registratie en declaratie

Hoe registreer ik zorg correct? Hoe wordt deze zorg gedeclareerd? Op deze pagina geven we een beschrijving van de registratie en declaratie van zorg. 

Registratie van zorg: de diagnose- en verrichtingenthesaurus

Anesthesiologen registreren de zorg die zij leveren aan een patiënt in het Elektronisch Patiënten Dossier (het EPD). Het EPD is in veel ziekenhuizen gekoppeld aan de diagnose- en verrichtingenthesaurus van de Dutch Hospital Data (DHD). De diagnosetheraurus bevat alle mogelijke diagnosen binnen een bepaald specialisme. De verrichtingenthesaurus bevat alle mogelijke verrichtingen binnen een specialisme. Voor de anesthesiologie zijn deze thesaurussen opgeknipt in anesthesiologie en pijngeneeskunde. Je vindt hier de laatste versie van: 

  • de diagnosethesaurus pijngeneeskunde
  • de verrichtingenthesaurus pijngeneeskunde
  • de diagnosethesaurus anesthesiologie
  • de verrichtingenthesaurus anesthesiologie

Iedere drie maanden is er een update. Wijzingen in deze thesaurussen worden aangevraagd door ziekenhuizen, DHD zelf of door de wetenschappelijke vereniging. Alle wijzigingen die de anesthesiologie betreffen worden eerst voorgelegd aan de NVA, alvorens deze worden doorgevoerd. De Beroepsbelangencommissie (BBC) beoordeelt deze wijzigingen. 

De diagnose- en verrichtingenthesaurus wordt eveneens gebruikt als basis voor de database, om te kijken hoe vaak een bepaalde diagnose of verrichting in Nederland gedaan wordt. Dat kan dan ook worden uitgesplitst per ziekenhuis. 

Declaratie van zorg: de NZa-regelgeving

De declaratie van zorg gaat via de regelgeving van de NZa. Alle zorg die anesthesiologen leveren, registreren zij in het EPD. Via de diagnose- en verrichtingenthesaurus wordt dat vertaald naar een database, zoals hierboven beschreven. De (combinaties van) verrichtingen worden vertaald in zorgactiviteiten. De NZa definieert zorgactiviteiten en beschrijft aan welke voorwaarden deze zorgactiviteiten moeten voldoen, om declarabel te zijn. 

Een combinatie van zorgactiviteiten leidt af tot een diagnose-behandel-combinatie (dbc). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke zorgactiviteiten er zijn, welke combinatie van zorgactiviteiten leidt tot een dbc en welke dbc’s er zijn. Het ziekenhuis declareert deze dbc vervolgens bij de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis wordt hier voor betaald. Hoe precies, is afhankelijk van het contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met het ziekenhuis. 

Voorbeeld

De BBC levert input aan de NZa over de zorgactiviteiten en dbc’s waar de anesthesiologen mee werken. 

De regelgeving van de NZa is erg complex en vaak multi-interpretabel. De Federatie maakt daarom jaarlijks een Registratiewijzer. In deze registratiewijzer informeren zij de leden over de toepassing van de regels in de praktijk. 

De NZa stelt de regelgeving per jaar vast. Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in de regelgeving specifiek voor de anesthesiologie.