Opleiding

Als anesthesioloog verleen je perioperatieve zorg aan patiënten voor de meest voorkomende ingrepen. Jij bent degene die het hoofd koel houdt als het spannend wordt: je weet precies hoe je iemand in leven moet houden op een cruciaal moment. Of je bent degene die verlichting geeft tijdens een bevalling of in het dagelijks leven. 

De opleiding tot anesthesioloog duurt vijf jaar. Je volgt de opleiding in minimaal twee opleidingsinstellingen, bij voorkeur in zowel een academisch als een perifeer ziekenhuis in dezelfde regio. Er zijn negen regionale opleidingsclusters. Je volgt een programma dat deels gelijk is voor alle aios anesthesiologie (het gemeenschappelijk deel van de opleiding) en deels verschilt (het differentiatiedeel). De anesthesioloog is de (generalistische) specialist bij de acuut vitaal bedreigde patiënt. Daarom is tijdens de gehele opleiding de leerlijn acute zorg en reanimatie aanwezig.

Tijdens de eerste drie opleidingsjaren bestaat het programma voor de individuele aios volledig uit onderdelen uit het gemeenschappelijke deel. In de laatste twee opleidingsjaren bestaat het programma voor de helft uit het gemeenschappelijke deel en voor de andere helft uit onderdelen van de gekozen differentiatie.

Differentiaties

Er zijn drie mogelijke differentiaties (uitstroomprofielen), namelijk de differentiaties tot:

Aan het eind van de opleiding kun je als anesthesioloog perioperatieve zorg verlenen aan de meerderheid van de patiënten voor de meest voorkomende ingrepen. Dit geldt voor elk van de drie differentiaties.

Anesthesioloog-perioperatief specialist

Als anesthesioloog-perioperatief specialist heb je je verder ontwikkeld in de organisatie van de perioperatieve zorg. Daarnaast heb je extra competenties op het gebied van één van de aandachtsgebieden in de perioperatieve zorg:

  • obstetrische anesthesiologie
  • kinderanesthesiologie
  • neuro-anesthesiologie
  • cardio-anesthesiologie

Na het voltooien van de differentiefase in de intensive care geneeskunde of pijn- en palliatieve geneeskunde ben je als anesthesioloog ook gekwalificeerd voor inschrijving in de registers als intensivist respectievelijk pijnspecialist.

Individueel en competentiegericht

Zowel de inhoud als de duur van de opleiding, maar ook de locaties waar je de competenties het beste kan aanleren, verschillen per aios. Zo bereid je jezelf zo optimaal mogelijk voor op je latere beroepsuitoefening. Wanneer de invulling van het werk op een later moment in je carrière verandert, is wellicht aanvullende scholing en certificering nodig. Als je je alsnog wil bekwamen in een ander profiel dan kan dit in de vorm van een fellowship.  

Met de EPA (Entrustable Professional Activity) als bouwsteen van het opleidingsplan wordt er meer competentiegericht opgeleid. Een EPA is een professionele taak of verantwoordelijkheid die je door stafleden toevertrouwd krijgt om met beperkte supervisie uit te voeren zodra je de benodigde competenties hebt.

Landelijk cursorisch onderwijs en landelijke examens

Naast lokaal onderwijs en lokale toetsing in de opleidingskliniek, is er ook (verplicht) landelijk cursorisch onderwijs en landelijke examinering.

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie organiseert drie landelijke cursussen voor alle aios in opleiding tot anesthesioloog: 

  • de Voor- en Najaarscursus Anesthesiologie;
  • de NVA-cursus;
  • de PIP-cursus. 

Voor wat betreft de examens gaat het om het mondelinge NVA-examen. Het schriftelijke Europese examen (EDAIC) wordt door de ESAIC georganiseerd. De aios stemt met de oordelend opleider welk cursorisch onderwijs voor het differentiatiedeel verplicht of aanbevolen is in het eigen aandachtsgebied en uitstroomprofiel.

Meld je hier aan voor cursussen en examens die de NVA organiseert.

Het Concilium Anaesthesiologicum adviseert het verenigingsbestuur van de NVA over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over het opstellen en evalueren van de opleidingseisen, de opleidingscapaciteit en het bevorderen van landelijk en regionaal/lokaal onderwijs. Daarnaast is het Concilium de plenaire (opleidings)visitatiecommissie van de RGS. In opdracht van de RGS worden opleidingsklinieken periodiek gevisiteerd. Daarbij wordt de regelgeving uit het CGS Kaderbesluit, het Specifiek Besluit Anesthesiologie en het Landelijk Opleidingsplan getoetst. 

Meer uitgebreide informatie over de inhoud van de opleiding en over regelgeving, staan hieronder en op de website van de KNMG. Ook bij de opleidingskliniek zelf kan de aios terecht voor informatie over de opleiding. 

Downloads