Kwaliteitsvisitaties

Een kwaliteitsvisitatie  is een periodiek bezoek aan een vakgroep of maatschap door een visitatiecommissie. Het is een intercollegiale toetsing bedoeld om goed en compleet beeld te krijgen van de kwaliteit en functioneren van anesthesiologische praktijkvoering van de maatschap of vakgroep.

Het rapport dat uit de visitatie voortkomt biedt vakgroepen en maatschappen houvast om verbeteringen door te voeren. Daarnaast levert het ook de NVA een goed beeld op van de landelijke praktijkvoering. Dat inzicht is nodig om te bepalen of kwaliteitsbeleid bijgestuurd of aangepast moet worden. Elke anesthesioloog moet één keer in de vijf jaar deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie om zich te kunnen herregistreren. Deze eis is opgenomen in het zogenaamde kaderbesluit CCMS.

De visiteurs die de visitatie uitvoeren doen dat volgens een kwaliteitsvisitatiemodel. Het model biedt een handvat aan de visiteurs om de vistaties goed uit te kunnen voeren. Overgens richt het model zich niet alleen op de evaluatie van de inhoud van zorg(processen), maar heeft ook aandacht voor het patiëntperspectief en professioneel functioneren van de vakgroep. De NVA beroepsnormen vormen de basis van het visitatiemodel. (zie download)

Organisatie, inrichting en uitvoering
De Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) van de NVA houdt zich bezig met de organisatie, inrichting en uitvoering van kwaliteitsvisitaties. Het definitieve visitatierapport is eigendom van de maatschapbehoudens het recht van de CKV om de gegevens op te nemen in haar database, zodat geanonimiseerde uitspraken gedaan kunnen worden over de stand van zaken in Nederland.

Kwaliteitsvisitatie aanvragen?

Iedere anesthesioloog moet één keer in de vijf jaar deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie om zich te kunnen herregistreren. Deze eis is opgenomen in het zogenaamde kaderbesluit CCMS. Alleen vakgroepen/maatschappen Anesthesiologie kunnen een visitatieaanvraag aanvragen.

Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de CKV. Voor de planning van de visitatiedatum gaan wij uit in principe uit van de door de vakgroep aangegeven data. Het tarief van een kwaliteitsvisitatie in Nederland van een hele dag bedraagt € 5.786 excl. btw. Indien uw vakgroep/maatschap werkt in een kliniek in Nederland waar op een werkdag maximaal 2 OK’s/behandelruimtes tegelijk in gebruik zijn beslaat de kwaliteitsvisitatie een halve dag en bedragen de kosten € 4.557.

De kwaliteitsvisitatiesystematiek is geupdate in 2021 met financiele ondersteuning van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).