Kwaliteitsdocumenten

Voor de onwikkeling van het vakgebied is het belangrijk dat de beroepsgroep met elkaar afspreekt wat goede kwaliteit van anesthesiologische zorg is. Dit kunnen afspraken zijn die gaan over de organisatie van een afdeling anesthesiolgie maar ook over de domijnen van het vakgebied en andere strategische keuzes die het de ontwikkeling van het vak en ook op lange termijn ten goede zullen komen.

Alle kwaliteitsdocumenten van de NVA.

De NVA kent de volgende typen kwaliteitsdocumenten en definities:

Beroepskader
Beroepskaders beschrijven de domeinen van het vak en de strategische zaken die nodig zijn om dit vak verder te ontwikkelen. Beroepskaders ondersteunen het strategisch beleid op lange termijn.  

Kwaliteitsstandaard
In de wet gehanteerde term. Overkoepelende term (soort familienaam) van landelijke kwaliteitsdocumenten. Beschrijving van goede zorg voor een specifiek gezondheidsthema, gericht op verbetering en borging van de kwaliteit van zorg en van leven, bestemd voor zorgverleners en/of zorggebruikers en opgebouwd uit inhoudelijke en organisatorische modules en aandacht voor het perspectief van de zorggebruiker. Richtlijnen, leidraden en standpunten vallen daaronder.

Richtlijn
Document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Standpunt
Een document dat ingaat op een actuele (zorg)vraag en tijdelijk richting geeft aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up to date is. Een dergelijk document wordt dan ad hoc en versneld opgesteld door een wetenschappelijke vereniging en kan worden gebruikt als voorloper van een (nieuwe of herziene) richtlijn of module van een richtlijn.

Leidraad
Document met aanbevelingen over vaak organisatorische en/of uitvoerende zaken, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg; het betreft met name procesgeoriënteerde afspraken of adviezen. Veelal niet primair betrekking hebbende op de medische inhoud van de zorg dan wel indicatiestelling van diagnostiek of behandelingsinterventies.

Kwaliteitsnorm (beroepsnorm)
Afspraak waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit, eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst. Dit kan een losstaand document zijn of onderdeel zijn van een richtlijn, leidraad of standpunt.

Protocol
Een lokaal opgestelde instructie, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, zo mogelijk (indien aanwezig) afgeleid van een landelijke kwaliteitsstandaard (richtlijn, standpunt of leidraad), die aangeeft hoe in de dagelijkse praktijk te handelen met inachtneming van de plaatselijke mogelijkheden en beperkingen. Producten van landelijke organisaties kunnen dus geen protocol worden genoemd, maar hoogstens als blauwdruk daarvoor dienen.

Noten
1. Bij het opstellen van alle kwaliteitsdocumenten moet worden bezien of er evidence is, die gebruikt kan worden voor het formuleren van het advies dat in het document wordt gegeven. Kortom er wordt altijd gewerkt via en gestructureerde (evidence-based) procedure.

Naleving

Verwacht mag worden dat individuele anesthesiologen en anesthesiologische praktijken de kwaliteitsnormen naleven. De NVA gaat er vanuit dat deze beroepsnormen ook voor de Inspectie voor de Gezondheidzorg leidend zijn als het gaat om toetsing en als het gaat om contractering door zorgverzekeraars. Het NVA visitatiemodel, dat door de Commissie Kwaliteitsvisitatie wordt gehanteerd, is ook gebaseerd op deze beroepsnormen.

Voor leidraden, richtlijnen en protocollen geldt dat de daarin verwoorde aanbevelingen in de meeste gevallen moeten worden gevolgd. Afhankelijk van de patiënt en de omstandigheden kan en moet (onderbouwd) van deze aanbevelingen worden afgeweken, opdat aan specifieke situaties tegemoet kan worden gekomen.