NAPA en NVA: leg lokale werkafspraken over taakherschikking vast

Op 1 juli heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen NVA en NAPA over de samenwerkingsafspraken. Daarbij is afgesproken om de afspraken die in 2015 zijn gemaakt in het Beroepskader taakherschikking voorlopig niet te herzien. De belangrijkste aanleiding is de geplande herziening van het beroepskader informed consent in de anesthesiologie in 2021 . Bij de herziening van het beroepskader zal de NAPA vakgroep betrokken worden. De wijzigingen zullen vervolgens in het nieuwe Beroepskader Taakherschikking worden meegenomen. Tot die tijd blijft het huidige beroepskader uit 2015 van kracht.

Beide verenigingen hebben de wens uitgesproken om na de zomer met de volgende twee trajecten te starten: inzichtelijk maken van de specifieke opleidingscompetenties van PA anesthesiologie en de leden stimuleren om lokale werkafspraken over taakherschikking goed schriftelijk vast te leggen. In oktober 2019 brachten NAPA en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een landelijk werkformulier uit die daarvoor gebruikt kan worden. NAPA en NVA roepen hun achterban op om daar waar nog geen lokale afspraken over taakherschikking schriftelijk vastgelegd zijn, dit de komende tijd actief op te pakken. Houd hierbij rekening met het beroepskader informed consent. Daarbij willen wij opmerken dat de werkafspraken aanvullend zijn op de algemene functieomschrijving en een ander doel dienen. De werkafspraken zijn afgestemd op de lokale situatie en de specifieke kennis, ervaring en bekwaamheden van de PA. Deze werkafspraken zijn op lokaal niveau leidend voor heldere verantwoordelijkheidsverdeling en bij de visitaties tot de herziening van het Beroepskader taakherschikking. Eind 2020 zal er een enquête plaatsvinden om de registratiegraad t.a.v. werkafspraken te meten.

Er zal na de zomer een werkgroep worden opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van beide verenigingen om de specifieke EPA’s voor PA anesthesiologie nader uit te werken. Het streven is dat de opleidingscompetenties van een PA-anesthesiologie aansluiten bij de opleiding tot anesthesioloog zodat niveauverschillen duidelijker worden. Verder zal de werkgroep zich buigen over de benodigde capaciteitsplanning binnen de anesthesiologie.

Vragen? Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden om actief in dit traject mee te denken, dan kunt u zich richten tot voorzitter_anesthesiologie@napa.nl of r.hortensius@anesthesiologie.nl