Standpunt Off-label toepassingen binnen de anesthesiologie

De NVA wil de veiligheid bevorderen van patiënten, wanneer zij aangewezen zijn op off-label toepassingen van geneesmiddelen. Wanneer een geneesmiddel op de markt is toegelaten, ziet men in de praktijk dat het geneesmiddel andere toepassingen krijgt. Bijvoorbeeld andere indicaties, andere doseringen, een andere behandelduur, een andere toedieningswijze of een andere patiëntenpopulatie dan in de registratie is opgenomen of in strijd met de genoemde contra‐indicaties. Dit wordt off-label gebruik genoemd. In het Standpunt Off-label toepassingen verstrekken we concrete en transparante voorwaarden voor dit gebruik binnen de anesthesiologie.

We beschrijven in het standpunt de twee scenario’s:
1) Off‐label gebruik gerechtvaardigd door vermelding in kwaliteitsdocumenten van de beroepsgroep 
2) Zorgvuldigheidseisen bij het voorschrijven van off‐label toepassingen in uitzonderlijke  situaties,  gerechtvaardigd door individuele klinische omstandigheden

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).