Cardio anesthesiologie

De sectie cardio-anesthesiologie brengt leden bij elkaar met een bijzondere interesse in de cardio-anesthesiologie en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de cardio-anesthesiologie, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied. De Sectie behartigt de belangen van de cardio-anesthesiologen en die van de aan de zorg van de cardio-anesthesioloog toevertrouwde patiënten. De leden van de sectie zijn vertegenwoordigd en participeren actief in organisaties die zich specifiek met deze belangen bezig houden, zoals:

 1. De Nederlandse Hart Registratie (NHR).  
 2. De European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology (EACTA).
 3. De Nederlandse vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT).  
 4. De Nederlandse Sociëteit voor ExtraCorporale Circulatie (NeSECC).

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat 4 maal per jaar bijeen komt. 

Meer informatie over de sectie cardio anesthesiologie

Onderwijsbijeenkomsten

Door middel van het organiseren van onderwijsbijeenkomsten en het opstellen van een landelijk fellowship programma is de sectie nauw betrokken bij het opleiden van toekomstige cardio-anesthesiologen. De sectie organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten:

 1. Voorjaarsvergadering: ledenvergadering, waarin ook plaats is voor een wetenschappelijk deel.
 2. Najaarscongres: een wetenschappelijke bijeenkomst inclusief ledenvergadering. Om de paar jaar wordt dit georganiseerd met de NVT en de Ne.S.E.C.C.
 3. Presentatie tijdens de anesthesiologendagen.
 4. Fellowdag: 2 maal per jaar een onderwijsdag voor fellows cardio-anesthesiologie en ouderejaars aios met interesse in de cardio-anesthesiologie.

Kwaliteitsbeleid

Het sectiebestuur reviseert de beroepsnormen cardio anesthesiologie. Deze beroepsnormen worden door de ledenraad aangenomen. Uitvoering en naleving van dit document is de taak van de NVA die daarin ondersteund wordt door het sectiebestuur.

In dit kwaliteitsbeleid worden vier onderwerpen behandeld:

 1. De kwaliteitseisen te stellen aan de individuele cardio-anesthesioloog.
 2. De kwaliteitseisen te stellen aan de organisatie rondom de cardiochirurgische patiënt (het hartcentrum).
 3. De kwaliteitseisen te stellen aan het aandachtsgebied cardio-anesthesiologie.
 4. Verantwoordelijkheden van de sectie cardio-anesthesiologie.

Werkgroep kindercardio-anesthesiologie

Een initiatief voor de verbetering van de kwaliteit van de anesthesiologie en intensive care voor kindercardiochirurgie, opgericht als een ad hoc werkgroep onder de paraplu van de Sectie Kinderanesthesie (SKA) en de Sectie Cardioanesthesie (SCA) van de NVA. Contact via nva@anesthesiologie.nl