Aios? Meld u aan als kandidaat voor de NVA ledenraad

Denk en beslis mee over je toekomst: meld je aan als kandidaat voor de NVA ledenraad. Je kunt je kandidaat stellen door het kandidaatformulier tot en met 4 oktober te sturen aan nva@anesthesiologie.nl

Wat ga je doen?
En hoeveel tijd kost dat?

- De ledenraad is het hoogste orgaan van de NVA en bepaalt wat er op de strategische agenda komt.
- De ledenraad houdt toezicht op de realisatie van het strategisch beleid.
- Je vergadert 4 maal per jaar.
- De kieskringbijeenkomsten tijdens de Anesthesiologendagen zijn een belangrijk moment om input te krijgen vanuit de achterban, belangrijk dus om tijd te besteden aan de voorbereiding daarvan.

Wat je nog moet weten
- Het raadslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het verenigingsbestuur of een sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring
- Je kunt je uitsluitend verkiesbaar stellen stellen binnen de eigen kieskring: aios
- Raadsleden zijn eenmaal herkiesbaar. Aios‐leden zijn als gewoon lid opnieuw verkiesbaar en herkiesbaar.
- De kiescommissie stelt vast of de kandidaatstelling voldoet aan alle inhoudelijke en procedurele eisen. Indien de kiescommissie niet tot plaatsing op de kandidatenlijst overgaat, wordt dit binnen een week na sluiting van de kandidaatstellingsperiode schriftelijk of per e-mail aan de desbetreffende kandidaat gemeld. Aansluitend vinden de daadwerkelijke verkiezingen plaats.