Beschikbaar: de richtlijn en beroepsnormen anesthesie bij kinderen

Op deze website van de NVA kunt u nu de definitieve richtlijnde beroepsnormen  en het stroomschema Anesthesie bij kinderen downloaden. De richtlijn bevat aanbevelingen over onder meer bekwaamheid, neurotoxiciteit en acute opvang. Het stroomschema bij de richtlijn geeft overzichtelijk weer welk kind het beste in welke instelling geholpen kan worden.

De aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van een aantal calamiteiten en literatuur over de specifieke aspecten van anesthesiologie bij kinderen. Naast de richtlijn zijn ook beroepsnormen opgesteld waarop wordt getoetst in de kwaliteitsvisitaties. Deze omvatten tevens een volumenorm voor planbare en/of reguliere zorg. Er is geen bewijs voor de hoogte van het getal. Wel zijn recent in de APRICOT studie aanwijzingen gevonden, dat de ervaring van de anesthesioloog met name in de jongste leeftijdsgroepen omgekeerd gerelateerd is aan het aantal severe critical cardiac events en lijkt het getal op basis van een eerdere enquête haalbaar.

Zowel de richtlijn als de normen zijn opgesteld door NVA-leden uit kindercentra, grote en kleine perifere klinieken. Het ontwikkelproces heeft veel tijd in beslag genomen. Er zijn veel waardevolle commentaren binnen gekomen, welke de werkgroep allemaal zorgvuldig heeft behandeld om tot een deze verbeterde versie te komen.

De verwachting is dat de centra die de 2 jongste leeftijdsgroepen doen, aan dit getal kunnen voldoen, voor de 2 oudste leeftijdsgroepen worden geen problemen verwacht. Wel kan het hierbij zijn dat binnen de vakgroep onderling afspraken gemaakt moeten worden. Vanuit het oogpunt kwaliteit is de werkgroep na zorgvuldige afwegingen van mening, dat dit de kwaliteit van de zorg aan kinderen uiteindelijk ten goede zal komen. De SKA heeft hier na overleg ook mee ingestemd. Voor de acute niet-reguliere zorg is het van belang dat er afspraken binnen de regio zijn gemaakt, waarbij in geval dat uitstel nadelige gevolgen heeft voor een kind, altijd anesthesiologische zorg verleend mag worden. Voor de opvang van het acuut zieke kind komt op korte termijn een protocol beschikbaar opgesteld in samenwerking met de NVK, welke op lokaal niveau geïmplementeerd kan worden.