De NVA zoekt ledenraadsleden

Ben jij een energieke onafhankelijke denker met een positief kritische houding? Dan is actief worden als NVA ledenraadslid wellicht iets voor jou. NVA ledenraadsleden zijn open, stellen scherpe vragen en zijn in staat tot zelfreflectie. Zij hebben hart voor het vak en de NVA. De ledenraad heeft een benoemings-, toezicht- en goedkeuringsfunctie ten aanzien van het bestuur en zelfstandige commissies, de strategie, begroting, jaarrekening en jaarverslag. Naast deze formele taken vindt de NVA het belangrijk dat de ledenraad bijdraagt aan de strategische beleidsvorming door plannen te verfijnen, te adviseren en door te vragen. De ledenraad fungeert dan ook als adviseur en klankbord voor het bestuur.
 

Profiel
Voor kandidaatstelling komen gewone en aios leden in aanmerking die:

  • zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen in de anesthesiologie in brede zin en de bijdrage en rol van de anesthesioloog, als individu en als beroepsgroep/vereniging;
  • zijn gemotiveerd om de belangen van de anesthesiologie en anesthesioloog te behartigen; beschikken over bestuurlijk inzicht;
  • zijn bereid en in staat actief deel te nemen aan vergaderingen van de ledenraad; zijn bereid aan een introductieprogramma deel te nemen.

Het raadslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het verenigingsbestuur of een sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring.

Van leden in de ledenraad wordt verwacht dat zij:

  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • bereid en in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen;
  • zich kunnen inleven in verschillende belangen en voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
  • beschikken over een positief kritische houding en zich zo ook opstellen binnen de ledenraad;
  • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben:
  • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • kunnen werken in teamverband op het gebied van strategische vraagstukken.

Samenstelling en benoeming
De ledenraad bestaat uit maximaal 16 raadsleden, waarvan 12 leden (4 x 3 leden) via een kieskring een zetel toegewezen krijgen en 4 leden op basis van de meeste stemmen. Het aantal aios in de ledenraad is maximaal 4. De raadsleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. Aios-leden zijn als gewoon lid opnieuw verkiesbaar en herkiesbaar. 
 
Reactie en procedure
Herken je je in het profiel? Dan nodigen wij je graag uit je kandidaat te stellen door het kandidaatformulier in te vullen. Reageren kan tot en met 1 oktober 2023.