Proactief in kwaliteitsverbetering

Als vereniging zetten wij ons continu in voor kwaliteitsverbetering, door het up-to-date houden van onze kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsvisitaties. In 2023 is de belangrijke stap genomen om onze kwaliteitsregistraties verder te ontwikkelen in samenwerking met het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

NVA en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) zijn samenwerking gestart met betrekking tot de kwaliteitsregistraties

De NVA is een samenwerking aangegaan met het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) met betrekking tot de kwaliteitsregistraties voor perioperatieve zorg, pijngeneeskunde en neuromodulatie. De kwaliteitsregistraties pijngeneeskunde en neuromodulatie geven inzicht in de zorg voor duizenden patiënten per jaar; de perioperatieve registratie betreft in potentie meer dan 1,2 miljoen geopereerde patiënten per jaar.  

Enkele jaren geleden startte de NVA al met de ontwikkeling van de kwaliteitsregistraties perioperatieve zorg, pijngeneeskunde en neuromodulatie. Met de informatie uit deze kwaliteitsregistraties kunnen we de kwaliteit van patiëntenzorg verder optimaliseren, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. Door deze samenwerking kan de NVA voortbouwen op de jarenlange expertise en ervaring die DICA heeft met het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg met betrouwbare vergelijkingen en analyses.

Specifiek voor de perioperatieve registratie hebben de NVA en DICA de ambitie om de kwaliteit van anesthesiologische zorg in de breedte inzichtelijk te maken, als ook om deze informatie als verdieping toe te voegen aan reeds bestaande, aandoeningsgerichte DICA registraties. Het uitwisselen van data uit deze registraties zorgt ervoor dat we gegevens vanuit het gehele zorgproces, vanuit alle betrokken medische specialismen bij elkaar brengen. Dit levert een unieke mogelijkheid om gedegen inzichten in kwaliteit van het gehele zorgproces te verkrijgen. En dat is uiteindelijk wat voor de patiënt de zorguitkomst bepaalt.

De kwaliteitsregistraties zijn verder gegaan onder de volgende nieuwe namen:

•    DICA pijn en palliatieve zorg – Dutch Pain and Palliative care Audit (DPPA)
•    DICA neuromodulatie – Dutch NeuroModulation Audit (DNMA)
•    DICA perioperatieve anesthesiologische zorg – Dutch Perioperative Anesthesiological care Audit (DPAA)

Together we make care count.

2e Jaarrapportage Kwaliteitsvisitaties: meer samenwerking tussen ziekenhuizen

De Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) legt iedere vijf jaar ongeveer 140 bezoeken af. Dit levert een enorme schat aan informatie op over de actuele praktijkvoering. Deze jaarrapportage geeft een beeld van de kwaliteit en veiligheid van anesthesiologische zorg 2023 in Nederland, beoordeeld aan de hand van de NVA beroepsnormen.

Er zijn enkele verschillen op te merken ten opzichte van 2021. Het meest opvallend is de verbetering in het behalen van de volumenormen kinderanesthesiologie én pijngeneeskunde. Deze volumenormen worden sinds 2021 getoetst tijdens kwaliteitsvisitaties. De volumenormen zorgen ervoor dat we de kwaliteit van kinderanesthesiologische en pijngeneeskundige zorg verder verhogen. Veruit de meeste vakgroepen die in 2022 gevisiteerd zijn, voldeden al ten tijden van de visitatie aan de volumenormen. Daarnaast zien we dat alle vakgroepen die in 2021 een onvoldoende scoorden op het gebied van de volumenormen, nu (regionale) afspraken hebben gemaakt waardoor ze nu hieraan voldoen.

Betrokkenheid kwaliteitsdocumenten

Meer dan 1,2 miljoen mensen krijgen jaarlijks te maken met anesthesiologie. Door de breedte van het vakgebied en onze directe relatie met diverse specialismen wordt onze betrokkenheid gevraagd bij een grote hoeveelheid kwaliteitsdocumenten. Regelmatig doen wij een oproep in de nieuwsbrief of leden willen reageren op een conceptrichijn of betrokken het leuk vinden om mee te schrijven binnen een werkgroep of mee te lezen bij de ontwikkeling van een richtlijn via een klankbordgroep.

 • Richtlijn module invasieve beademing bij COVID 19
 • NVKF - Leidraad medische bewaking- en alarmeringssystemen
 • NVvH/NVA – richtlijn muziek in het perioperatief traject
 • NVA – PSA op de IC
 • NVK/NVA – richtlijn pijnmeting bij kinderen
 • NVA – richtlijn postoperatieve pijn
 • NVvH – richtlijn optimalisatie van zorg bij longresecties
 • IKNL - Richtlijn Zorg in de Stervensfase
 • IKNL - Richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase gepubliceerd
 • NVvH - Standpunt prehabilitatie: Voorbereiding van patiënten met colorectaal carcinoom op de operatie
 • SRI persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Richtlijnmodule “Niet meer besmettelijk na COVID-19”
 • SRI Richtlijn ‘Infectiepreventie Meticilline-resistente Staphylococcus aureus’ (MRSA)
 • SRI Richtlijn Reiniging en desinfectie van Ruimten