Laudatio’s leden van verdienste

Op de Anesthesiologendagen 2023 zijn een aantal actieve leden benoemd tot lid van verdienste. Actieve leden vormen immers het kloppend hart van de vereniging. Zij hebben veel tijd en werk verzet om het vakgebied verder te ontwikkelen. Daarom zijn benoemd tot lid van verdienste: Xandra Schyns, Ingrid Beenakkers, Jacqueline Vernooij, Markus Klimek, Sander Rigter en Ton Schouten. Gefeliciteerd met jullie welverdiende benoeming!

Laudatio's Lid van Verdienste

Hieronder lees je de redevoeringen over de benoemde leden van verdienste die op de Anesthesiologendagen 2023 zijn voorgedragen.

Leden van verdienste NVA 2023

Xandra Schyns

Xandra Schyns is als een van de eerste leden van de sectie obstetrische anesthesie in 2007 begonnen als bestuurslid. Binnen de sectie heeft zij vele taken op zich genomen. Haar sterke kracht is om mensen met elkaar te verbinden. Ook na haar vertrek uit het bestuur -  om in haar eigen woorden te spreken ‘om de jongere generatie een kans te geven’ - is zij nog steeds actief betrokken bij de activiteiten die de sectie jaarlijks organiseert. 

Ook heeft Xandra zich helemaal toegelegd op het verbeteren van de kwaliteit van de obstetrische zorg. Zo heeft zij samen met collega Marc van de Velde de redactie verzorgd van het Nederlandse en Vlaamse obstetrisch anesthesie boek ‘Anesthesie en de normale zwangerschap', in samenwerking met vele Nederlandse en Vlaamse collega’s. 

Verder heeft Xandra een stichting opgericht om de kwaliteit van de obstetrische zorg te verbeteren. De stichting is momenteel bezig met het schrijven van e-learning modules om zowel gynaecologen als anesthesiologen bij te scholen. Ook is Xandra organisator van de jaarlijkse refresher course voor Nederlandse en Belgische anesthesiologen en gynaecologen. 

Xandra is ontzettend gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek binnen ons vakgebied op te starten. De Epimap studie is één van haar paradepaardjes, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ze laat geen kans onbenut om het belang van obstetrische anesthesiologen onder de aandacht te brengen. Xandra is niet van plan na haar pensionering over een aantal jaar te stoppen. Ze wil zich in blijven zetten om onderzoekslijnen binnen de obstetrische anesthesiologie op te zetten.

Ingrid Beenakkers

Ingrid Beenakkers is in 2010 bestuurslid geworden binnen de sectie obstetrische anesthesiologie. Ingrid heeft zich binnen de vereniging hard gemaakt om onderwijs op het gebied van obstetrische anesthesiologie voor AIOS aan te bieden, zowel binnen de opleiding in het WKZ als daarbuiten.

Zo is de sectie obstetrische anesthesie de eerste binnen de NVA die een AIOS-dag organiseerde. Inmiddels is deze AIOS-dag een verplicht onderdeel van het landelijk opleidingsplan. Dit is een mooie kroon op het werk van Ingrid en haar collega’s. Voor de AIOS- dag weet ze workshopbegeleiders en sprekers uit het hele land - zowel anesthesiologen en gynaecologen - uit te nodigen. 

Daarnaast streeft Ingrid ernaar om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doet zij niet alleen binnen haar functie als obstetrisch- en kinderanesthesioloog binnen het WKZ. Ook op landelijk niveau neemt zij deel aan diverse commissies. 

Een belangrijke peiler van de NVA en van de sectie is pijnbestrijding tijdens de partus. Ingrid heeft als voorzitter van de werkgroep gezorgd dat er - met betrokkenheid van alle gremia rondom de zwangere vrouw - een keuzehulp pijnbestrijding tijdens de partus ontwikkeld is. Het doel van de keuzehulp is om voor eenduidige informatievoorziening voor de zwangere vrouw te zorgen. 

En last but not least heeft Ingrid een grote bijdrage geleverd aan het schrijven van de gelijknamige richtlijn. Ze is een stille kracht voor de sectie obstetrische anesthesie en blijft zich inzetten om de kwaliteit van zorg voor de zwangere vrouw te verbeteren. Ook al is het soms moeilijk om alle betrokken partijen bij elkaar te krijgen: Ingrid laat zich niet opzij zetten en blijft volharden om haar doel te bereiken.  

Kortom, Ingrid én Xandra zijn wat ons betreft echt de grondleggers voor het fundament van de obstetrische anesthesiologie binnen Nederland. Dat maakt dat wij vinden dat zij het verdienen om voorgedragen te worden als lid van verdienste van de NVA.

Jacqueline Vernooij

Jacqueline Vernooij heeft altijd gestaan voor kwaliteit in de brede zin van het woord. In het bijzonder kwaliteit van zorg, kwaliteit van denken, kwaliteit van humor en niet op de laatste plaats: kwaliteit van redeneren en verbaal vermogen. 

De opleiding tot anesthesioloog volgde zij in het Academisch Ziekenhuis Utrecht, met professor Hans Knape als opleider. Al tijdens de opleiding was zij actief voor de NVA. Onder andere in de toenmalige CAGA. De collega’s die haar kennen in een van deze rollen zullen het volmondig eens zijn over haar bovengemiddelde verbale vermogens en humor. Jacqueline was niet over het hoofd te zien of te horen. 

Zo gaat dan ook de legende in het UMCU dat  stafleden Heelkunde hun diensten probeerden te ruilen als zij wisten dat AIOS Vernooij ook dienst had. Dit om kansloze, bij voorbaat verloren discussies over het aanmelden met dubieuze spoedindicaties te vermijden én zo zowel gezichtsverlies- als potentiële gehoorschade te vermijden.

Na de opleiding was Jacqueline kort werkzaam in Utrecht en Den Haag om zich vervolgens te vestigen in Rijnstate als Anesthesioloog. Ondertussen voltooide zij ook een studie filosofie. Dat heeft haar van nature aanwezige opvallende vermogens tot denken en redeneren fors aangescherpt. Jacqueline was bijzonder actief in diverse gremia rondom kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Zo was ze onder andere voorzitter van de FMS werkgroep patiëntveiligheid.

Voor de NVA vervulde Jacqueline diverse taken. De meest in het oog springende taak is het meeschrijven aan de Leidraad Anesthesiologische Zorgverlening: hét NVA kerndocument over het anesthesiologisch kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Het succesvol afleveren van een dergelijk document is beslist gecompliceerd en vereist zowel grote kennis van - en visie op - het anesthesiologisch vakgebied,  als gevoel voor verhoudingen en politiek. Weinig andere documenten binnen de NVA worden zoveel bekeken en bediscussieerd. Het fungeert in feite als de lat waarnaast de kwaliteit van elke anesthesiologische praktijk in Nederland wordt gelegd.

Meer recentelijk is Jacqueline projectleider én PhD kandidaat van het “PREPARATION” project vanuit ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik). Hier heeft zij een grote subsidie voor verkregen. Preperation is een multicenter studie om de effecten van het structureel invoeren van een Multi Disciplinair Overleg bij hoog risico patiënten. Met als doel peri-operatieve patiëntveiligheid te verbeteren en gepast gebruik te bevorderen. De zienswijze achter dit project is volledig in lijn met de visie die de NVA heeft voor de toekomst van ons vak. Het project heeft ook in ruime mate bijgedragen aan de vorming van deze visie van de NVA.

Via deze benoeming willen wij Jacqueline zeer hartelijk bedanken voor haar inspanningen voor de NVA. En wij wensen haar veel succes met het huidige project!

Markus Klimek

Markus is een bevlogen anesthesioloog met een bijzondere interesse in neuro-anesthesie,  opleiding en onderwijs. In 2001 verhuisde hij uit Duitsland naar Rotterdam, waar hij sindsdien in het Erasmus MC op de afdeling anesthesiologie werkt. Sinds 2007 is hij plaatsvervangend opleider anesthesiologie en sinds eind 2022 is hij opleider. In deze rollen heeft hij al vele assistenten opgeleid tot volwaardige anesthesiologen. 

Tijdens zijn carrière heeft Markus zich in het bijzonder toegelegd op het geven van onderwijs.  Dit doet hij binnen de opleiding anesthesiologie, maar ook binnen de opleiding geneeskunde en andere medische (specialistische) opleidingen. Hij doet dit op een buitengewoon inspirerende wijze en zorgt ervoor dat ons vakgebied in alle facetten wordt uitgedragen. Zijn bijdragen aan het geneeskunde curriculum zorgen er jaarlijks voor dat er steeds weer enthousiaste studenten en co-assistenten komen stagelopen. En uiteindelijk kiezen veel van deze studenten voor het vakgebied anesthesie. 

Binnen de NVA is Markus jarenlang lid geweest van de Cursus- en Examencommissie. Ook op Europees niveau zet Markus zich -  als lid van de EDAIC examen commissie en examinator van het EDAIC examen -  in voor kwalitatief goed anesthesiologisch onderwijs en examens. 

Zijn andere passie binnen de anesthesiologie is de neuro-anesthesie. Hij was de eerste in Rotterdam die wakkere craniotomieën deed. Net als op het gebied van onderwijs, legt Markus ook op het gebied van patiëntenzorg en patiëntveiligheid de lat hoog. Dat maakt hem ook voor de snijdend specialisten een gewaardeerde collega maakt.

Zijn niet aflatende enthousiasme om ons vakgebied uit te dragen, zorgt ervoor dat de zichtbaarheid en meerwaarde van ons vakgebied gewaarborgd zijn. Bedankt, Markus!
 

Sander Rigter

Sanders toewijding aan het vak als medisch professional in de anesthesiologie, post anesthesia care unit (PACU) en intensive care (IC) verdient onze oprechte waardering.

Sander heeft een indrukwekkend professioneel parcours afgelegd tot nu toe. Hij volgde zijn opleiding tot anesthesioloog onder begeleiding van Eric van Dongen in het Antonius ziekenhuis. Daarna heeft hij zijn kennis en vaardigheden verder ontwikkeld als intensivist in het AMC, onder leiding van Margreet Vroom. Na zijn fellowship in het AMC keerde hij terug naar het Antonius Ziekenhuis, waar hij met toewijding zijn dubbele rol als anesthesioloog en intensivist vervult. Daarnaast bekleedt hij belangrijke nevenfuncties als Medisch Manager Operatiekamer en Medisch Manager Intensive Care.

Sander's betrokkenheid beperkt zich niet tot zijn werk in het Antonius Ziekenhuis. Hij heeft ook tijd en energie geïnvesteerd in de Nederlandse Verenigingen voor Anesthesiologie. Met name vanuit de sectie IC en de Nederlandse Vereniging van Dagbehandeling en Kortverblijf (NVDK). Als voormalig lid en voorzitter van de sectie IC binnen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft Sander met passie gestreden voor de belangen van anesthesiologen op de intensive care. Ook als vertegenwoordiger van de NVA in de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) heeft hij zich onvermoeibaar ingezet om de positie van anesthesiologen op de IC te versterken.

Met zijn toewijding aan het vak heeft hij als lid van de opleidingsgroep assistenten opgeleid. Maar hij heeft ook waardevolle bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de anesthesiologie en intensive care op nationaal niveau. Bijvoorbeeld zijn bijdrage aan het Opleidingsplan Anesthesiologie 2018 en werk binnen de GIC.

Daarnaast heeft Sander een waardevolle rol gespeeld binnen de Nederlandse Vereniging van Dagbehandeling en Kortverblijf. Zijn expertise en inzet op dit gebied zijn van enorme waarde geweest.

Binnen het Antonius Ziekenhuis heeft Sander zich laten zien als een medisch leider die zijn verantwoordelijkheid neemt en continu verbetering nastreeft. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de integrale capaciteitsplanning voor operatiekamers, PACU en de intensive care. Met name tijdens de covidcrisis heeft zijn inzet geleid tot een optimale planning van deze afdelingen. Dat is van onschatbare waarde geweest in deze uitdagende periode.

Tijdens de covidcrisis heeft Sander zich bewezen als een betrouwbare medisch leider. Zijn persoonlijke inzet, betrokkenheid en bereikbaarheid waren een bron van vertrouwen voor velen. Zijn nuchtere en doelgerichte aanpak heeft geleid tot effectieve oplossingen die hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de zorg. 

Sander is een bescheiden en gedreven professional die altijd streeft naar verbetering. Hij dient als een inspirerend voorbeeld voor zijn collega's en heeft anderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en opleiding. Zijn creatieve en proactieve denkwijze heeft geleid tot medische kwaliteitsverbeteringen en publicaties op het gebied van infectiepreventie, lijninfecties en de lokale ontwikkeling van het ECMO-programma. Daarnaast heeft hij persoonlijk bijgedragen aan de begeleiding en ontwikkeling van IC-verpleegkundigen die vervolgopleidingen volgen.

Met zijn onuitputtelijke inzet en toewijding heeft Sander niet alleen een blijvende impact op de patiëntenzorg binnen het Antonius Ziekenhuis, maar ook op het gebied van de anesthesiologie op de intensive care en PACU. Zijn leiderschap, integriteit en bereidheid om anderen te ondersteunen maken hem tot een inspirerende anesthesioloog, fijne collega en een prettig mens.
 

Ton Schouten

Het is onmogelijk om in een paar woorden te zeggen wat Ton Schouten voor de anesthesie bij kinderen in Nederland én heel Europa heeft betekend. Ton was werkzaam in het UMC Utrecht. Hij werkte voornamelijk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis: in het bijzonder bij de kindercardioanesthesiologie en kinder intensive care. In Utrecht was Ton een zeer gewaardeerde collega die jarenlang stafvertegenwoordiger in het managementteam was.

Ton was bestuurslid van de sectie kinderanesthesiologie en jarenlang actief lid van de werkgroep kindercardioanesthesiologie. Hij zette zich daarbij onvermoeibaar in voor de optimale zorg voor het cardiaal belaste kind. Hij was medeoprichter van de European Society for Paediatric Anaesthesiology en was de drijfveer achter het 2007 FEAPA Symposium in Amsterdam. Ton stond ook aan de wieg van het invoeren van sedatie voor kinderen en volwassenen in Nederland.

Ton heeft zich enthousiast ingezet voor vernieuwde onderwijsvormen als grondlegger van morbiditeitsbijeenkomsten in Utrecht en de My worst nightmare sessies bij het ESPA-congres. 
Hij was eerste auteur van een landmark paper over hersenschade tijdens ingrepen bij neonaten. De paper heeft attitudes tegenover monitoring bij neonaten in heel Europa radicaal veranderd.  

Ton heeft een passie voor patiëntveiligheid en rondde zijn carrière af als adviseur bij de directie Kwaliteit en Patiëntveiligheid van het UMCU. Hij heeft een bijzonder talent voor het analyseren van incidenten, terwijl hij alle betrokkenen in hun waarde laat en ondersteunt. Dankzij Ton is de klinische zorg in Utrecht nóg veiliger en menselijker geworden. 

Ton wordt gekenmerkt door zijn professionele houding en hoge waardering voor eerlijkheid. Generaties van jonge anesthesiologen hebben niet alleen de technische aspecten van ons vak van Ton mogen leren, maar vooral ook de ideale bedside manner.