Thema’s

De BBC van de NVA en de Raad Beroepsbelangen (RBB) van de Federatie Medisch Specialisten richten zich op onder meer de onderstaande thema’s. De thema’s kunnen werkvorm-overstijgend zijn of specifiek verbonden zijn aan medisch specialisten werkzaam in dienstverband, vrij beroep of universitair medisch specialisten. Bovendien kunnen thema’s meerdere jaren bestaan en overlappen of raken aan thema’s en of doelstellingen van de andere commissies of raden van de Federatie Medisch Specialisten.

 1. Integrale bekostiging: In de RBB worden landelijke ontwikkelingen rondom integrale bekostiging ( VWS en NZa) gevolgd en beïnvloedt, zoals macrokader & macrobeheersingsinstrument (MBI), contractering, kostprijsmodel, inkomensmonitor, maar ook aanpalende dossiers zoals taakherschikking en substitutie.
 2. Positionering: In de RBB houden we ons bezig met de positionering van de medisch specialist.
  Vrij beroep: Voor de medisch specialistvrij beroepsbeoefenaren, spannen wij ons in voor een heldere positionering in het zorgveld, in relatie tot de relevante stelsel-en beleidsontwikkelingen en voor een eerlijke positie in de onderhandeling met de zorgverzekeraar t.b.v. de inkoop en contractering en NZa.
  Dienstverband: In samenwerking met de LAD en de Federatie Medisch Specialisten zijn we betrokken bij het opstellen van een positioneringsnota gefocust op de veranderingen voor medisch specialisten in dienstverband werkzaam in algemene ziekenhuizen, ZBC’s en categorale instellingen.
  Cao ziekenhuizen: Universitair MS en algemene ZH. Er is in het voorjaar van 2020 een nieuwe cao ziekenhuizen afgesloten waaruit AMS onderhandelingen zijn gestart. Door de Corona-crisis zijn de gesprekken uitgesteld. Na de zomer van 2020 wordt er gesproken tussen de onderhandelingsdelegaties van LAD/ Federatie Medisch Specialisten en NVZ
 3. Wet-en regelgeving: Samen met de Federatie Medisch Specialisten zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en vertaling ervan naar beleidsregels. Daarnaast signaleren we potentiele knelpunten en bepalen we samen standpunten inzake landelijke regionale trajecten en projecten geïnitieerd door wetgevende (bijvoorbeeld VWS, Zorginstituut) en toezichthoudende partijen (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie voor de Gezondheidszorg).Het gaat dan om de ontwikkelingen rondom e-consulten, teleconsulten, dbc’s, paralleliteit subspecialismen, facultatieve prestatie MSZ en NZa wijzigingsverzoeken vanuit de anesthesiologie en pijn-geneeskunde. In de door de RBB ontwikkelde registratiewijzer informeren we medisch specialisten over de correcte wijze van registreren.
 4. Verdeelmodel en normtijden: In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en Logex worden normtijden waar nodig jaarlijks bijgesteld. Daarnaast houdt de BBC zich binnen een subcommissie van de Raad Beroepsbelangen, genaamd Commissie Verdeelmodel en Normtijden, bezig met het opstellen van een Handreiking verdeelsystematiek en de COVID-19 crisis om te komen tot handvatten en adviezen met betrekking tot het verdeelmodel voor (vrijgevestigd) medisch specialisten. 
 5. Juiste zorg op de juiste plek: De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om dit niet ten koste van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg te laten gaan zijn medisch specialisten volop bezig met vernieuwingen om de beste zorg te leveren dichtbij en rondom de patiënt, doelmatig én toegankelijk. De Federatie Medisch Specialisten zet ‘101 oplossingen’ voor de Juiste zorg op de juiste plek in de etalage om bij te kunnen dragen aan het hoofdlijnenakkoord. De verzamelde initiatieven en goede voorbeelden zijn hier te zien.