Gedragsregels LinkedIn groep Wetenschapsnetwerk Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Datum: 17 maart 2023
Aan: Leden van de LinkedIn groep NVA Wetenschapsnetwerk 
Van: NVA Commissie Wetenschap & Innovatie

De NVA commissie Wetenschap & Innovatie heeft behoefte aan een (online) platform om samenwerking te bevorderen en elkaar beter te bereiken en te informeren. Hiertoe is een LinkedIn groep “Wetenschapsnetwerk Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie” aangemaakt voor professionals die zich actief bezig houden met onderzoek en/of innovatie binnen het vakgebied anesthesiologie met de volgende doelstellingen:
₋    Bevorderen van samenwerking, netwerkvorming en ontwikkeling: 
    Leden worden gefaciliteerd bij het vinden van elkaar op basis van expertises, interesse- en aandachtsgebieden in het wetenschappelijk onderzoek;
    Als communicatiekanaal tussen onderzoekers: oproepen tot deelname aan studies, updates over lopende onderzoeken, uitzetten van polls binnen de groep etc.;
₋    Ondersteunen van communicatie vanuit het NVA-bureau voor onderwerpen m.b.t. wetenschap en innovatie (Wetenschapsdag, oproepen YIG, Proefschriftaward, subsidieoproepen m.b.t. kennisagenda, etc.);
₋    Faciliteren van inhoudelijke discussie met vakgenoten over actuele onderwerpen.

De LinkedIn-groep is een privé-groep, d.w.z. dat de inhoud van de groep verborgen is voor niet-groepsleden. Voor het beheer van de LinkedIn-groep zijn er eigenaren en beheerders vastgesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van groepsactiviteiten, ledenverzoeken en goedkeuringen van posts. De groepsbeheerders hebben een belangrijke taak bij het modereren in de groep. Lid worden kan alleen op uitnodiging van een groepseigenaar of groepsbeheerder, of via een uitnodigingslink. 
Gedragsregels voor deze groep vindt u hieronder.


Gedragsregels
Om de LinkedIn groep informatief, aangenaam en interessant te houden, zijn gebruikersvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan ieder lid van de groep zich dient te houden:
> De groep wordt primair gebruikt voor de doelstellingen zoals hierboven beschreven.
> Gebruikers plaatsen alleen bijdragen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
> Alvorens een nieuwe discussie over een bepaald onderwerp te starten dienen gebruikers te controleren of er reeds een discussie over een soortgelijke onderwerp binnen de groep bestaat. Binnen een discussie dienen gebruikers zich te beperken tot het desbetreffende onderwerp.
> Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen binnen de groep.
> Het is niet toegestaan commerciële of non-commerciële bedrijven/diensten te promoten al dan niet door gebruik te maken van hyperlinks naar websites. Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van vacatures.
> Gebruikers bejegenen elkaar respectvol, en belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd.
> Gebruikers zijn en blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij binnen de groep plaatst of heeft geplaatst.
> De eigenaren en beheerders van de groep houden zich het recht voor om gebruikers te wijzen op deze gedragsregels, en naar eigen interpretatie en goeddunken te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot de LinkedIn groep te ontzeggen, bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en/of te verwijderen.