Wijzigingen in registratieregels per 1 januari 2023

Quantitative Sensory Testing (QST) leidt af tot een zorgproduct 

Voor de diagnosen ‘centrale pijn’, ‘perifere zenuwpijn’ en ‘overig’ leidt de zorgactiviteit Quantitative Sensory Testing (039791) tot een zorgproduct. In combinatie met een polikliniek- en eerste hulpbezoek leidt QST per januari 2023 af tot een licht ambulant dbc-zorgproduct.  

Bij welke diagnosen?  

QST zorgt niet meer voor uitval bij de volgende diagnosen:  

  • Centrale pijn (pijn a.g.v. laesie in het CZS) (0389_120) 
  • Perifere zenuwpijn (inclusief PHN) (0389_130) 
  • Overig (0389_999)

Wat was het eerst? 

Voorheen viel het subtraject van de anesthesiologie uit, wanneer een QST werd geregistreerd zonder dat er vervolgens een pijnbehandeling werd geregistreerd. Diagnostiek wordt gezien als onlogische diagnostiek wanneer er verder geen pijnbestrijdingsinterventie plaatsvindt. Diagnostische zorgactiviteiten zijn dus alleen declarabel wanneer deze onderdeel zijn van een traject met pijnbestrijdingsinterventies. Voor QST is nu een uitzondering gemaakt, voor andere diagnostiek geldt dit nog steeds.

Steun van de NVA 

De NVA steunt deze wijziging, omdat het doel van QST is om patiënten beter te kunnen fenotyperen en dus uit te vinden welke patiënten wel baat kunnen hebben bij een pijninterventie en welke patiënten niet.  

Consult voor palliatieve zorg ook toegestaan tijdens dagverpleging of langdurige observatie

De NZA heeft verduidelijkt dat zorgactiviteit 190067 ‘Consult door een lid van het team palliatieve zorg’ ook geregistreerd wordt als de patiënt is opgenomen in een dagverpleging of een langdurige observatie. Voorheen was de formulering niet duidelijk en waren hier misverstanden over. 

Uitbreiding verblijfsvormen voor intercollegiaal Consult en Medebehandeling

Medebehandeling en Intercollegiaal Consult mogen per 1 januari 2023 ook geregistreerd worden bij intensieve niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting en langdurige observatie zonder overnachting of dagverpleging. 

Voorheen mocht een ICC of een MB alleen geregistreerd worden bij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, IC-dagen of verblijfsdagen ggz op een psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ) of psychiatrische afdeling academisch ziekenhuis (PUK).