Referendum statutenwijziging NVA

Mei 2019 besloten de ledenraad en het NVA bestuur het functioneren van de ledenraad en de interactie van de raad met het bestuur te evalueren. Frans Huizenga, adviseur van verenigingen en stichtingen en betrokken bij de herstructurering van de NVA in 2010, begeleidde de evaluatie. Meer informatie vind je in het artikel 'Ledenraad 2020' in de Anesthesioloog. Twee verbetervoorstellen die naar voren zijn gekomen vereisen een statutenwijziging:

  1. Omvang van de ledenraad van maximaal 24 naar 16 raadsleden
    Uit de evaluatie bleek dat het met de huidige omvang van 24 raadsleden lastig is om goede en constructieve discussies te voeren waar iedereen aan het woord komt. Een ledenraad van beperkte omvang kan de betrokkenheid en het commitment vergroten en biedt meer ruimte voor inhoudelijke discussies. Met 16 raadsleden is de vertegenwoordiging nog steeds voldoende én kan een betere discussie plaatsvinden.
  2. Samenstelling van de ledenraad: iedere kieskring drie zetels plus vier vrije zetels
    in plaats van alle zetels vooraf naar rato aan de kieskringen toe te rekenen krijgt iedere kieskring drie zetels toegewezen .De laatste vier plekken zijn niet gekoppeld aan een kieskring en worden toegewezen op basis van het aantal stemmen (max één aios). Elk stemgerechtigd NVA-lid mag bij de volgende verkiezingen dan ook twee stemmen uitbrengen: één in de eigen kieskring en één vrij.

Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd:

  • Op elke plek wordt met ‘schriftelijk’ volstaan, hetgeen zowel de papieren als elektronische vorm dekt. In het Huishoudelijk Reglement is deze definitie toegevoegd.
  • Verduidelijking oud-lidmaatschap
  • Overgangsbepaling verwijderd, deze was enkel van toepassing bij installatie van de eerste ledenraad

Via een referendum is de statutenwijziging voorgelegd aan alle leden. De stemmen moeten uiterlijk 12 juli zijn ontvangen.

Vervolg: Per 1 januari 2021 willen we graag starten met de ledenraad in nieuwe vorm. Na de zomer volgt dan ook een uitnodiging om je kandidaat te stellen voor de nieuwe ledenraad.